ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)