สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

นิเทศการดำเนินการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการจัดทำวิจัย จากสถาบันฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย คณะทีมงานวิจัย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ดำเนินการออกนิเทศการดำเนินการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการจัดทำวิจัย จากสถาบันฯ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2566