สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโกศัยนคร อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 นำโดย นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และ นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาในด้านต่าง ๆ ระหว่างสถาบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์กับสถาบันฯ ต่อไป