สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยในสังกัด ในโครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจำปี 2562

งานหลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดยนายณรงค์ เอื่ยมประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ ให้การตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเทคนิคแพร่และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในโครงการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจำปี 2562

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร นั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จึงได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2561 โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน, วิทยาลัยเทคนิคแพร่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอขอบคุณคณะกรรการประเมิน รองศาสตราจารย์.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ , ดร.ไกรลาศ ดอนชัย, ดร.ลัดดา ปินตา และอาจารย์นพรัตน์ เตชะรัตนพันธ์กุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งอาจารย์ชาตรี ชัยลอม วิทยาลัยเทคนิคแพร่และอาจารย์ธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย วิทยาลัยเทคนิคน่าน ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านที่ให้ความร่วมในการจัดทำและร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างดี