270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
งานวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดประชุมปรับปรุงข้อมูลชุดการสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

งานวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดประชุมปรับปรุงข้อมูลชุดการสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2561 นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 การประชุมปรับปรุงข้อมูลชุดการสอน รายวิชาเรียนร่วมกับสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม พัฒนา การจัดทำข้อมูลชุดการสอน รายวิชาที่เรียนร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคปัจจุบัน