สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

คณะทีมงานวิจัย สอน.2 ดำเนินการออกนิเทศการดำเนินการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการจัดทำวิจัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 คณะทีมงานวิจัย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ดำเนินการออกนิเทศการดำเนินการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการจัดทำวิจัย จากสถาบันฯ ของนักวิจัยในวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2566