กิจกรรมการประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กล่าวรายงานการดำเนินงานการประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อ นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิสุริยะ ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
สำหรับในปีการศึกษา 2561 คาดว่ามีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 272 คน จาก 6 สถานศึกษา 10 สาขาวิชา 17 หลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ จึงจัดให้มีการประกวดผลงานทางวิชาการ และพิธีมอบวุฒิบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาผู้ทดสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
สำหรับกิจกรรมการประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 กำหนดให้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9-10 มีนาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา คณาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานีต่อไป

ข่าว/งานประชาสัมพันธ์ สอน.2
ภาพ/อ.อรุณ