สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อจัดการซ้อมรับปริญญาบัตรเสมือนรับจริง และเพื่อแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย 1) การบันทึกภาพหมู่ว่าที่บัณฑิต ร่วมกับคณะกรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ 2) เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้ให้เกียรติให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตสถาบันฯ 3) จัดการซ้อมรับปริญญาเสมือนรับจริงภาคเช้าและภาคบ่าย และ 4) ภายหลังการฝึกซ้อม ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ในโอกาสนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้ให้ผู้ปกครองและญาติ สามารถเข้าร่วมชมบรรยากาศในการฝึกซ้อมด้วย ณ ห้องประชุมฮิมกว๊าน อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือ และให้ความอนุเคราะห์ด้านต่าง ๆ จนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี