สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมสัมมนาบทบาทสถาบันการอาชีวศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลัก (Policy)

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ การประชุมสัมมนาบทบาทสถาบันการอาชีวศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลัก (Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาประเทศ” และแนวคิดประเทศไทยมั่นคง ร่ำรวย ด้วยมืออาชีวะ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2