สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหารือแนวทางการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและภาคเอกชน

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหารือแนวทางการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในการดำเนิน “โครงการหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการติดตาม และประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพ ที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565” โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)