สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 5/2566 โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ 1) เพื่อพิจารณาผลการพิจารณาบุคคลซึ่งสมควรได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2565, 2) เพื่อพิจารณาผลการศึกษาและผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนฤดูร้อน, 3) เพื่อทราบการดำเนินพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 4) เพื่อทราบการดำเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ