สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ 1) เพื่อทราบผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจำปีการศึกษา 2565 2) เพื่อทราบการอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 3) เพื่อทราบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษษแพร่ 4) เพื่อทราบผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันฯ  5) เพื่อทราบผลการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6) พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และ 7) พิจารณาการขออัตรากำลังเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2