สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ 1) การสร้างความร่วมมือในการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือประเมินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา 2) การสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา เพื่อจัดทำแนวทางด้านการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 3) เพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนการรู้ตามมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ 4) เพื่อพิจารณาการกำหนด Time Line ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรในการเปิดสอน ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์