สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม โกศัยนคร ตึกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนดังกล่าวก่อนนำเข้าเสนอต่อ สภาสถาบันฯ เพื่อทำการขออนุมัติดำเนินการและแจ้งประกาศในลำต่อไป โดยมีตัวแทนคณาจารย์ผู้สอนแต่ละสาขาที่เปิดการเรียนการสอน ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบผลการเรียนดังกล่าว