สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย ครั้งที่ 1/2565 โดยจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยพิจารณา ร่างปฏิทินการดำเนินงาน, ร่างเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ และร่าง Template