สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโกศัยนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลการเรียนและผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทล.บ. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) จำนวน 14 หลักสูตร และ ทล.บ. ชั้นปีที่ 2 (รหัส 64) จำนวน 13 หลักสูตร