อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วย นายจรัสพงษ์ วรรณสอน รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาบริหารโครงการ ประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายวณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการการอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ครู บุคลากรผู้สอนให้มีความรู้ครบทุกด้าน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับใช้พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน การสอน อาชีวศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา