อบรมเชิงปฏิบัติการ กำลังคนสมรรถนะดิจิทัล Up Skill & Re Skill

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังคนด้านสมรรถนะดิจิตทัล ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 แบบ Up Skill และแบบ Re Skill

ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน อาคารปฏิบัติการและหอพัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย