270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2563 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เดินหน้า จัดลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานมอบโล่ยกย่อ’เชิดชูเกียรติ หน่วยงาน สถานประกอบการ ร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ณ ห้องนครา แอทไนน์ ชั้น 9 โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ กล่าวว่า เนื่องด้วยการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดการศึกษาทางด้านสายอาชีพ โดยความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จึงได้ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และสวนชินพันธ์การ์เด้น จากนั้นได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ จับคู่การศึกษา PCAT EDUCATION MATCHING ระหว่าง แผนกวิชาและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกวิชาพืชศาสตร์ กับ สวนประดับพันธุ์ไม้ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ กับ ภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กับ ประชันฟาร์ม แผนกวิชาช่างกลเกษตร กับ หอการค้าจังหวัดแพร่ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กับ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
ทั้งนี้การจัดพิธีลงนามความร่วมมือ ดังกล่าว เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการ การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพที่หลากหลาย การวิจัย การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาและการสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถสนับสนุนในเชิงกลไกขับเคลื่อนประบวนการพัฒนา การเรียนรู้ เพื่อการนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาร่วมกันต่อไป
CR.Photo ผอ.อัศวิน ข่มอาวุธ