พิธีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมใจกันประกอบพิธี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 นำโดย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ฯ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีลงนามและพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรม จิตอาสา โดยแต่ละสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในการประกอบกิจกรรมเป็นอย่างดี