สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) โดยมี นาย บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธี นายสุชาติ มหายศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 จำนวน … คน และ ปวส.2 จำนวน … คน ณ ห้องประชุมฮิมกว๊าน อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองทุกท่าน ที่เป็นพลังสำคัญที่ทำให้นักเรียน นักศึกษา พบความสำเร็จในวันนี้ และขออวยพรให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน จงมีแต่ความสุข ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าตลอดไป