244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สถานศึกษาสังกัด สอน.2 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สถานศึกษาสังกัด สอน.2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และวิทยาลัยเทคนิคน่านผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ โดยได้รับเกียรติจาก ทีมคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผศ.ดร.ไกรลาส ดอนชัย ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล ดร.ลัดดา ปินตา ดร.แววดาว พรหมเสน อาจารย์นพรัตน์ เตชะรัตนพันธ์กุล ผศ.มงคลกร ศรีวิชัย
ทั้งนี้การตรวจประเมินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ไปพร้อมกับการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน นักศึกษาให้มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้และสอดคล้องตรงกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป