สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สถานศึกษาสังกัด สอน.2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และวิทยาลัยเทคนิคน่านผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ โดยได้รับเกียรติจาก ทีมคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผศ.ดร.ไกรลาส ดอนชัย ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล ดร.ลัดดา ปินตา ดร.แววดาว พรหมเสน อาจารย์นพรัตน์ เตชะรัตนพันธ์กุล ผศ.มงคลกร ศรีวิชัย
ทั้งนี้การตรวจประเมินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ไปพร้อมกับการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน นักศึกษาให้มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้และสอดคล้องตรงกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป