สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ 4-5 กันยายน 2563 ทีมคณาจารย์ผู้สอนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมส่งผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีบทความที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงาน ได้แก่
1. การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมรายวิชาเรียนร่วมกับสถานประกอบการ วิชาการควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2. ตู้ควบคุมและแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าเกินมอเตอร์ไฟฟ้าแบบออนไลน์
3. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยี ยานยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
4. เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำตู้ปลาสั่งการโดยสมาทร์โฟน
5. การพัฒนาเครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบพกพาสำหรับทดสอบตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า
6. การวิจัยและพัฒนาวีลแชร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
7. การเพิ่มสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยการลดอุณหภูมิด้วยลม
8. การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตข้าวตอกควบคุมด้วยไมโครตอนโทรลเลอร์
9. ฟักไข่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์
10. การสร้างและหาประสิทธิ์ภาพเครื่องวัดค่าพารามิเตอร์ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย
11. การอบแห้งสัปปะรดด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบชนิดที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อน
12. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแจ้งเตือนความผิดพร่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Line Notify