นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วท.เชียงราย นำเสนอผลงานรายวิชาโครงการ

“ช่างยนต์ที่ไม่ได้ซ่อมหรือรู้แค่รถยนต์นะครับ” เจ๋ง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วท.เชียงราย นำเสนอผลงานรายวิชาโครงการ
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 นายปรีชา เรืองฉิม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอน ตรวจประเมินคุณภาพ การนำเสนอผลงาน ในรายวิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องนำเอาความรู้ ทักษะที่ได้เรียนมาประดิษฐ์ผลงานที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบ อาชีพ หน่วยงาน ผู้ประกอบการ หรือชุมชน นั้นๆ เกิดเป็นผลงานที่นักศึกษาต้องประดิษฐ์และจัดทำขึ้นมาเองโดยมีความเกี่ยวข้องในการใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา มาบูรณาการร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
ในการนำเสนอผลงานดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ผู้เรียน โดยกลุ่มที่ 1 ได้ทำการตรวจประเมินเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ด้วยการนำเสนอผลงานดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะ ความรู้สายอาชีพและ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตคิดค้นผลงาน ทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความรู้ได้รับการจากลงมือปฏิบัติและสามารถนำไปใช้งานได้จริงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ กำลังคน และพัฒนาประเทศต่อไป

Cr.Photo อ.ปรีชา วท.ชร