หน้าแรก » โครงการ กิจกรรม » โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสนอหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศพิจารณาหลักสูตร CHECO Online

โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสนอหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศพิจารณาหลักสูตร CHECO Online

โพสต์โดย : Admin เข้าชม 166 ครั้ง แจ้งลบ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสนอหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศพิจารณาหลักสูตร CHECO Onlineวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายสถิตย์ ปริปุญณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รับฟังคำกล่าวรายงาน จาก นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และเป็นประธาน กล่าวเปิด โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสนอหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศพิจารณาหลักสูตร CHECO Online ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร 

โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสนอหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศพิจารณาหลักสูตร CHECO Online สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นไปตามมติ ที่ประชุมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สกอ.) อีกทั้งเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาหลักสูตรมากขึ้น