พระเทพ 2เมษา
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน

13 กันยายน 2564เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30104 – 2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า จัดทำโดย นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย
9 กันยายน 2564ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง รับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
9 กันยายน 2564ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
9 กันยายน 2564ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
15 มิถุนายน 2564ไฟล์ประกอบการจัด
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
17 พฤษภาคม 2564ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร