B1
B1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน

26 มกราคม 2565บทเรียนโปรแกรม วิชาการควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ รหัสวิชา 30-4101-2105
29 กันยายน 2564ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 และองค์ประกอบอื่นที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
13 กันยายน 2564เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30104 – 2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า จัดทำโดย นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย
9 กันยายน 2564ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง รับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
9 กันยายน 2564ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
9 กันยายน 2564ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2