11 กุมภาพันธ์ 2564คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 158/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2564
10 กุมภาพันธ์ 2564หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0614/910 เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตเลื่อกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
27 มกราคม 2564ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
22 มกราคม 2564ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563