previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน

26 เมษายน 2564ประกาศสถาบันการอาชัวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน และครูหรือคณะาจารย์ประจำที่มิได้เป็นผู้บริหารสถาบัน
26 เมษายน 2564กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งในสภาสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
26 เมษายน 2564แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน (ใบสมัครผู้บริหาร)
26 เมษายน 2564แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) ผู้ดำรงตำแหน่งครูหรือคณาจารย์ประจำที่มิได้เป็นผู้บริหาร (ใบสมัครครู)